Section

Introductie

Door het plaatsen van een bestelling op www.maxprohair.com accepteert u een Product te kopen op en onder de volgende voorwaarden van Max Pro B.V. (de "Algemene Voorwaarden"). De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen u en Max Pro B.V. wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de website www.maxprohair.com (de "Site"). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van Max Pro B.V.. Lees ze aandachtig door. Wij raden u ook aan de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.

Artikel 1 Definities

Max Pro B.V.: een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Hoofddorp (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 72028920, handelend onder de handelsnaam "Max Pro X MOHI".

Site: de website www.maxprohair.com en al haar subdomeinen.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of onderneming die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Max Pro B.V.
Product(en): het product of de producten zoals aangeboden op de Site.
Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen Max Pro B.V. en de Cliënt waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de huidige voorwaarden van Max Pro B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van en overeenkomsten met Max Pro B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Cliënt in zijn bestelling, bevestiging of via enig ander communicatiemiddel andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart, zijn deze bepalingen voor Max Pro B.V. slechts bindend indien en voor zover Max Pro B.V. deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de Site en op andere materialen afkomstig van Max Pro B.V. zijn inclusief belastingen en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de Site.

3.2 Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze duidelijk op de Site worden vermeld voordat de Overeenkomst wordt gesloten. De
verzendkosten worden tijdens het bestelproces apart vermeld.

3.3 De inhoud van de Site is met de grootste zorg samengesteld. Max Pro B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Site correct wordt weergegeven en/of te allen tijde volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de Site en op andere materialen afkomstig van Max Pro B.V. worden weergegeven, kunnen typografische en/of programmeerfouten bevatten. Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke type- en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.

3.4 Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen tussen de kleur van het Product en de kleur van het Product zoals weergegeven op de Site.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst.

4.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van Max Pro B.V., waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aanvaardt.

4.2 Indien de Cliënt het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Max Pro B.V. tevens via de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3 Indien blijkt dat de Cliënt bij het aanvaarden of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Max Pro B.V. het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Cliënt zijn ontvangen.

4.4 Max Pro B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een bestelling van de Klant zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

4.5 Max Pro B.V. verbiedt de verkoop van Producten door niet-erkende wederverkopers en verkoopt of levert geen Producten aan niet-erkende wederverkopers. Een bestelling van een niet-erkende wederverkoper zal zonder opgaaf van redenen worden geweigerd en de betreffende Klant zal van de Site worden uitgesloten.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Zodra Max Pro B.V. een bestelling van de klant heeft ontvangen en de aanvaarding daarvan heeft bevestigd, draagt zij de producten over aan het door de klant in het bestelproces gekozen transportbedrijf. Het transportbedrijf zal dan de Producten naar de Klant sturen.

5.2 Max Pro B.V. is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

5.3 De Site bevat informatie over de wijze van levering van de Producten en een inschatting van de termijn waarbinnen de Producten aan de Klant zullen worden geleverd.

5.4 Indien Max Pro B.V. niet in staat is de Producten binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling te leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever kan in dat geval besluiten om ofwel een nieuwe leveringsdatum overeen te komen ofwel de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in het leveringsproces.

5.5 Max Pro B.V. adviseert de Klant om de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk of per e- mail te melden.

5.6 Zodra het product op het door de klant opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico van het product volledig over op de klant.

5.7 Indien het bestelde Product niet meer geleverd kan worden, is Max Pro B.V. gerechtigd een Product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde Product. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Artikel 6 Herroeping/retourzending

6.1 De klant heeft het recht om het product binnen veertien (14) dagen na levering aan de klant te retourneren.

6.2 De klant dient Max Pro B.V. op de hoogte te stellen van zijn wens om het product te retourneren door een e-mail te sturen naar info@maxprohair.com of door het retourformulier op de website in te vullen binnen de voornoemde periode van veertien (14) dagen nadat het product aan de klant is geleverd. Na bevestiging van de kennisgeving van de retourzending door Max Pro B.V. heeft de Cliënt nog veertien (14) dagen de tijd om het Product aan Max Pro B.V. te retourneren. De Klant dient de kosten voor het verzenden van de Producten naar Max Pro B.V. te dragen.

6.3 Alle geretourneerde producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele ongeopende verpakking met de originele pakbon te worden geretourneerd. Retourzendingen die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen, worden niet geaccepteerd.

6.4 De klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendmethode van de retourzendingen. Het risico van het Product gaat over op Max Pro B.V. wanneer Max Pro B.V. het Product heeft ontvangen. Dit betekent dat Max Pro B.V. niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele retouren die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken in de post bij het retourneren. Wij raden u daarom aan om te kiezen voor aangetekende verzending, traceerinformatie op te vragen en ervoor te zorgen dat het pakketje met het geretourneerde Product(en) wordt afgeleverd. Max Pro B.V. maakt geen uitzonderingen op dit beleid.

6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde Producten zal Max Pro B.V. het totale aankoopbedrag binnen veertien (14) dagen aan de Klant terugbetalen.

Artikel 7 Betaling

7.1 De Cliënt zal de aan Max Pro B.V. verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site gekozen betaalwijze. Max Pro B.V. is vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden te allen tijde wijzigen.

Artikel 8 Garanties en conformiteit

8.1 Max Pro B.V. garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.

8.2 Indien het geleverde Product niet voldoet aan de Overeenkomst bij levering, dient Max Pro B.V. hiervan op de hoogte te worden gesteld binnen een redelijke termijn, die uiterlijk veertien (14) dagen na levering van het Product is.

8.3 Indien een Product niet aan de Overeenkomst voldoet en de Klant heeft Max Pro B.V. daarvan binnen de in artikel 8.2 genoemde termijn op de hoogte gesteld, zal het betreffende Product worden gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) worden gerestitueerd, zulks in overleg met de Klant. Klachten na de in artikel 8.2 genoemde termijn worden door Max Pro B.V. niet meer in behandeling genomen.

8.4 Max Pro B.V. biedt twee jaar garantie op föhnen, borstels en accessoires en levenslange garantie op krultangen en stijltangen. De levenslange garantie is alleen geldig als het product binnen 30 dagen na aankoop wordt geregistreerd. Indien u beroep wilt doen op de garantie, vraagt Max Pro B.V. u om een geldig aankoopbewijs/bewijs van aankoop, het product moet een technisch defect hebben. Houd er rekening mee dat je alleen een beroep kunt doen op de garantie als je het product bij een officieel Max Pro verkooppunt hebt gekocht. Zorg ervoor dat u alleen producten koopt via de Site of bij een officieel Max Pro verkooppunt. Als u vragen heeft over de officiële Max Pro-verkooppunten, neem dan contact met ons op.

Artikel 9 Klachtenbehandeling

9.1 Indien de Cliënt klachten heeft in verband met een Product (conform artikel 8 getiteld "Garanties en conformiteit"), of met betrekking tot andere aspecten van de Site of de dienst van Max Pro B.V., kan hij/zij een klacht indienen via het contactformulier of schriftelijk. De contactgegevens van Max Pro B.V. vindt u aan het einde van de Algemene Voorwaarden en het contactformulier vindt u onder het kopje "Contact".

9.2 Max Pro B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, reageren. Indien Max Pro B.V. niet in staat is om binnen deze termijn een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, bevestigt Max Pro B.V. de ontvangst van de klacht binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht en geeft daarbij aan binnen welke termijn zij een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht verwacht te kunnen geven.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Max Pro B.V. ten aanzien van Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding die niet hoger is dan de voor die bepaalde Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW en verzendkosten).

10.2 Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of verlies, waaronder, zonder beperking, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Tenzij in dit artikel 10 uitdrukkelijk anders is bepaald, is Max Pro B.V. niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een actie of procedure is gebaseerd. De in dit artikel 10.3 opgenomen beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Max Pro B.V..

10.4 Max Pro B.V. is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst indien Opdrachtgever Max Pro B.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen Max Pro B.V. de tekortkoming kan herstellen, en Max Pro B.V. nalaat deze binnen die termijn te herstellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het verzuim te bevatten, zodat Max Pro B.V. in staat is adequaat te reageren en/of adequaat op te treden.

10.5 Voorwaarde voor vergoeding van schade is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Max Pro B.V. meldt.

10.6 Max Pro B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de Cliënt heeft geleden als gevolg van een "overmachtsituatie", zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Hieronder valt onder meer (en zonder beperking) het geval dat een door Max Pro B.V. ingeschakelde derde als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Max Pro B.V. geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt Max Pro B.V. het eigendom van de Producten.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Max Pro B.V. zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.


Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend uitgelegd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen, indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Max Pro B.V. is gevestigd.

13.3 Indien één van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof deze ongeldig of onafdwingbaar zijn; en dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepalingen zullen dan geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die de intentie van Max Pro B.V. bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Contactgegevens

Als u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, of als u ons ergens van op de hoogte moet stellen, neem dan gerust contact met ons op.

Max Pro B.V.
Parellaan 26
2132WS Hoofddorp
Nederland

E: info@maxprohair.com

KvK nummer: 72028920

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01-04-2020.